Nu ska skolstödet utredas

Nu vill regeringen . ha en tydligare fördelning av statens ansvar för specialpedagogiskt stöd och funktionshinderfrågor inom skolan.

Det är genom en ny utredning som regeringen vill att organisationen och ansvarsfördelningen mellan statens olika skolmyndigheter ska ses över. Det beslutades under ett sammanträde under torsdagen den 30 mars 2017. Den nya utredningen ska skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som ska bidra till en bättre skola, det skriver sajten funktionshinderpolitik.se.

 

Så som det är i dag har både Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten ansvar och uppgifter inom funktionshinderområdet, vilket regeringen anser skapar otydligheter och risk för dubbelarbete. Utredningen ska därför ta fram förslag på en ny ordning som är tydlig, ändamålsenlig och effektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.