Ny lag ska öka delaktigheten

Nyligen har regeringen . beslutat att den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag nu ska ersättas med en lag där individens behov ska sättas i centrum.

. Det var i förra veckan, den 12 oktober, som regeringen fattade beslutet som nu ska lämnas vidare till lagrådet. Den nya lagen ska vara bostadsneutral och betydligt mer förutsägbar än den tidigare. Dessutom förändras bidragstagarkretsen på så sätt att det numera alltid är personen med funktionsnedsättning som är sökanden av bidraget, oavsett om man äger bostaden eller innehar den med nyttjanderätt.

 

– Förslagen till ny lag ligger i linje med de förslag regeringen lämnade till en ny funktionshinderspolitik i maj. Ändringen syftar till att personen med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktig, och själv vara i centrum av ansökningsprocessen. Att också bättre kunna förutse hur beslutsprocessen kommer se ut kan skapa mer trygghet och lättnad i vardagen för den enskilde, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken i ett uttalande på regeringens webbsida.

 

Genom den nya lagen hoppas regeringen att kommunernas handläggning ska bli förenklad för att de ska kunna utnyttja sina resurser bättre utifrån de förutsättningar som varje enskild kommun har. Bland annat ska den nya lagen möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns.

 

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.