Majoritet nöjda med assistansen

Nyligen presenterades en . omfattande undersökning från SKL där personer med funktionsnedsättningar fick svara på frågor om hur de upplever den personliga assistansen. En övervägande majoritet är positiva till hur det fungerar.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som låtit genomföra undersökningen, vilken presenterades i början av mars. Den heter Brukarundersökning funktionshinder och genomförs årligen och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet, sysselsättning inom LSS, SOL samt personlig assistans. Totalt kom 16 000 svar in i år, vilket är en fördubbling gentemot i fjol.

Stor andel nöjda

Så många som 87 procent av alla de som svarade på enkäten och som har personlig assistans upplever att de trivs med assistansen, bara en procent svarade att de inte trivs.

 

På frågan om man anser sig få den hjälp man behöver svarade 86 procent ja och ytterligare ett tiotal procent ibland. Bara några få procent svarade nej.

 

De flesta upplever också att de personliga assistenterna bryr sig om sin brukare, även om det finns en liten skillnad mellan män och kvinnor bland de som svarade på enkäten där 92 procent av kvinnorna ansåg att personalen brydde sig om dem medan siffran var 87 procent bland männen.

De flesta förstår

Även när det kommer till frågan om assistenten pratar med brukaren så att man förstår fanns det en viss könsskillnad. 84 procent av kvinnorna upplevde att de förstod sina assistenter, men siffran för männen var 78.

 

80 procent av de som besvarat enkäten känner sig trygga med sina assistenter. Dock är det en relativt stor andel som känner att de inte vet vem de ska prata med om de mår dåligt. Under undersökningen svarade 22 procent av männen att de inte visste det och 19 procent av kvinnorna.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall