Så ser partierna på LSS

Den 9 september är . det riksdagsval i Sverige igen och i år ser den personliga assistansen ut att kunna bli en valfråga. Tidningen Leva & Jobba med Assistans har kollat med de åtta partierna vad de vill göra för att förbättra villkoren för den personliga assistansen.

Vänsterpartiet:

För Vänsterpartiet är det högsta prioritet att den personliga assistansen återupprättas efter de senaste årens nedmontering där vi fått fler och fler oroväckande signaler och också bevis för att intentionen i lagstiftningen inte efterlevs. Vänsterpartiet vill att direktiven till den pågående utredningen utökas så att utredningen fokuserar på att säkerställa att lagstiftningen följs. I direktiven bör en översyn av de domar som fallit sedan 2008 inkluderas.

 

Vi förväntar oss också att de förslag regeringen lägger fram innebär att LSS-utredningen måste få granska orsakerna bakom kostnaderna innan några besparingsförslag kan läggas. Alla som har behov av personlig assistans för att leva ett värdigt liv ska få det enligt de intentioner som finns i lagstiftningen. Det finns naturligtvis också en stor potential i att utveckla och förbättra den personliga assistansen och Vänsterpartiet har ett flertal förslag.

 

Socialdemokraterna:

Vi vill att lagens intentioner ska värnas. Den som har behov av personlig assistans ska också få det. Men lagstiftningen behöver förnyas och bättre anpassas till dagens förhållanden. Det är därför som LSS-utredningen är tillsatt och ska komma med förslag i december i år.

 

Det är viktigt att den framtida lagen blir förutsägbar och tydlig. Det är inte rimligt att domstolsutslag ska kunna ändra rättspraxis på de sätt som vi har skett med nuvarande lagstiftning. Det behöver också förtydligas när de övriga insatserna inom LSS kan och bör ges. Under senare år har insatsen ledsagning minskat mycket, vilket inte är bra.

Miljöpartiet:

LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen.

 

De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans och det är en av anledningarna till att regeringen tillsatte en utredning med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Nyligen kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen om att sondmatning inte ska ses som egenvård och åter ska ge rätt till personlig assistans. Det är viktigt att säkerställa att detta behov tillgodoses när LSS-lagstiftningen nu ska reformeras.

Centerpartiet:

Centerpartiet anser att vi behöver gå tillbaka till det som är grundtanken med LSS: att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Vi är kritiska mot att regeringen tycks haft besparingar och kostnadsminskningar som sin viktigaste ambition i LSS-frågorna. Direktivet till utredningen var också tydligt: lägg förslag för att minska kostnaderna för assistans. Även om man nyligen efter massiv kritik valt att backa från direktiven om kostnadsminskningar, har man orsakat stor oro hos många människor som är beroende av assistans.

 

Vi noterar att regeringen gärna vill skylla de problem som nu uppstått på domstolar och på Försäkringskassan, istället för att själva ta ansvar för den situation som nu uppstått. Men sanningen är att det finns ett antal beslut som man drivit igenom och som nu har fått konsekvenser. 1 400 färre har assistans i dag jämfört med när regeringen tillträdde. Barn med behov av avancerad vård i hemmet, exempelvis på grund av andningssvårigheter och svår epilepsi, ska enligt en dom inte längre ska vara garanterade assistenter från Försäkringskassan. Konsekvenserna har blivit en ohållbar livssituation för de familjer vars barn har stora andningssvårigheter och är i ständigt behov av övervakning. Här måste regeringen återkomma med förslag på att rätta till konsekvenserna av domen.

 

Regeringen måste återkomma snarast med förslag om lagändringar som återupprättar intentionerna i LSS och assistansen. Det handlar om att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att både ha en fungerande vardag i det egna hemmet och att delta i samhällslivet, fritidsaktiviteter, ha ett arbete eller studera.

 

Vi vill även se över tvåårsomprövningarna samt säkerställa rätten till en personlig tjänsteman hos Försäkringskassan för assistansberättigade.

Kristdemokraterna:

Vi kristdemokrater har under lång tid satt press på den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild persons rätt till stöd.

 

Regeringen har efter påtryckningar nu tagit bort sparkravet i LSS-utredningen och det är bra. Men regeringens nya direktiv till samma utredning utgår ifrån att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Det kan vi Kristdemokrater inte acceptera. De senaste åren har det sparats in flera miljarder på den personliga assistansen och om den det är denna nya kostnadsnivå som ska gälla finns det inte utrymme för att återupprätta stödet till alla de som har drabbats av försämringar trots att de har ett fortsatt stort behov av stöd.

 

Utöver att återupprätta intentionen med LSS arbetar vi för att utöka grundläggande behov enligt LSS till att inkludera utövande av arbete och föräldraskap.

Liberalerna:

Det var vårt parti, (Folkpartiet) Liberalerna, som en gång drev igenom LSS. Syftet var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva – inte bara överleva. Men steg för steg har detta urholkats. Liberalerna vill återupprätta LSS som en rättighetslag, sluta med kränkande minuträkning och se över insatser och personkretsar i syfte att det mer ska utgå från behov och bli mer flexibelt. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, det ska inte som i dag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller nekats assistans ska få rätt stöd.

Moderaterna:

Moderaterna vill säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet. Den lagstiftning som ska tas fram framöver måste vara rättssäker, överblickbar och långsiktig. Vi anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det.

 

Det är direkt stötande när kriminella skor sig på andras legitima behov av stöd och hjälp med personlig assistans. Fusk med bidrag och skatter är oacceptabelt. Därför vill Moderaterna skärpa uppföljning och tillsyn av hur skattebetalarnas pengar används för att de ska gå till det som de är avsedda för.

 

För att säkerställa en trygg finansiering av såväl LSS som andra välfärdsverksamheter måste vi fortsätta att stärka arbetslinjen. Moderaterna har flera förslag för att få fler i arbete och öka nyföretagandet för att fler ska kunna bidra för en bra och fungerande välfärd.

 

Sverigedemokraterna:

Den här mandatperioden har gått åt att bromsa regeringens nedmontering av LSS snarare än att lägga tid på att utveckla. Vi har kritiserat förslagen som läckt från LSS-utredningen. Vi har starkt motsatt oss sparkraven inom LSS. Vi har också motsatt oss tvåårsomprövningen. LSS behöver ses över, utvecklas och moderniseras.

 

Intentionen med lagen om stöd och service (LSS) som är en rättighetslag var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Vi anser att LSS i ett första steg ska återgå till den form den har varit tidigare innan prejudicerande domar och regleringsbrev till Försäkringskassan.

 

Vi satsar ytterligare en halv miljard kronor per år på den statliga assistanstersättnigen för personer med funktionsnedsättningar. Vi måste se till att vi hjälper de allra mest utsatta och svaga. Naturligtvis följer vi LSS-utredningen noggrant, och de förslag som redan läckt ut kan vi inte ställa oss bakom.

Sammanställning: Christopher Kullenberg Rothvall